Internetowa rejestracja kandydatów na studia w roku akademickim 2008/2009 rozpocznie się 12 maja o godz. 12:00
terminarz rejestracji

Internetową rejestracją kandydatów objęte są tylko studia stacjonarne
(tj. dzienne):pierwszego stopnia (licencjackie)
jednolite magisterskie.
Adres rejestracji: http://irk.us.edu.pl/

UWAGA: Przestrzegaj podanych terminów, szczególnie ostatecznego terminu wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Wniesienie opłaty po podanym terminie nie gwarantuje wpłynięcia jej na konto Uniwersytetu w odpowiednim czasie, co będzie skutkowało nie uwzględnieniem Cię w procesie rekrutacyjnym.

Aby uiścić opłatę rekrutacyjną, w trakcie rejestracji otrzymasz indywidualny numer konta bankowego. Ostatnie jedenaście cyfr tego numeru to Twój PESEL. Konto jest aktywne tylko w okresie rekrutacji i należy wpłacać na nie tylko opłatę rekrutacyjną. Po zakończeniu rekrutacji konto ulega likwidacji. Wysokość opłaty rekrutacyjnej zostanie ustalona w najbliższych dniach.

Maturzyści z lat 2006 - 2008, którzy w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego, wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia - nie składają świadectwa dojrzałości.
Wyniki egzaminu maturalnego pobierane będą przez Uczelnię z Krajowego Rejestru Matur (KReM)

Jeśli Twój egzamin maturalny (tzw. Nowa Matura) miał miejsce w 2005 roku lub wcześniej to musisz dostarczyć świadectwo maturalne.

Jeśli zdawałeś tzw. Starą Maturę i postępowanie kwalifikacyjne wymaga dostarczenia świadectwa to również musisz dostarczyć świadectwo maturalne.

PRZED REJESTRACJĄ KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ
Z INSTRUKCJĄ [kliknij]

 

ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI:
Program studiów pedagogicznych umożliwia wyposażenie absolwentów w wiedzę pedagogiczną, uzupełnioną elementami wykształcenia filozoficznego, psychologicznego, socjologicznego, pozwala na ukształtowanie umiejętności pedagogicznego myślenia, analizowania rzeczywistości wychowawczej, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych, daje podstawy teoretyczne do dalszego samokształcenia i doskonalenia zawodowego.
Studia o specjalności animacja społeczno-kulturalna dają ogólne przygotowanie pedagogiczne oraz podstawy wiedzy o kulturze, poszczególnych jej rodzajach i dziedzinach. Pozwalają także teoretycznie i praktycznie poznać działalność społeczno-kulturalną w różnych grupach wiekowych, środowiskach i instytucjach, przygotować się do samodzielnych działań animacyjnych, twórczych, popularyzatorskich. Zajęcia mają charakter teoretyczny, konwersatoryjno-ćwiczeniowy
i warsztatowy.

Perspektywy zawodowe
Absolwent studiów o specjalności animacja społeczno-kulturalna ma przygotowanie do:

pracy w instytucjach kultury (ośrodkach kultury, instytucjach upowszechniania kultury - działach oświatowych, edukacyjnych, pracy z publicznością oraz w instytucjach rozwijających aktywność twórczą dzieci, młodzieży i dorosłych),
pracy w wydziałach kultury samorządów lokalnych,
pracy w organizacjach pozarządowych związanych z kulturą,
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dzieci i młodzieży,
organizowania czasu wolnego osobom w różnych grupach wiekowych,
opracowania i realizowania różnego rodzaju projektów związanych z działalnością kulturalną, w tym oświatową.
Kierunki i specjalności
Pedagogika
animacja społeczno-kulturalna
Jednostki prowadzące
Uniwersytet Śląski
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Rodzaj studiów studia pierwszego stopnia (licencjackie)
System studiów stacjonarne (dzienne)
Czas trwania 3 lata
Limit miejsc 60


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą
Na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego: język polski, język obcy oraz jeden przedmiot maturalny do wyboru spośród: historia,biologia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia. Uzyskany z każdego przedmiotu wynik procentowy przeliczony zostanie na punkty rankingowe według poniższej tabeli. Jeśli przedmiot zdawany był na poziomie rozszerzonym punkty procentowe pomnożone zostaną przez współczynnik 1.5.
Jeżeli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.

Lp. Wyniki egzaminu maturalnego Punkty rankingowe
1. 126% - 150% 30
2. 102% - 125% 25
3. 78% - 101% 20
4. 54%- 77% 15
5. 30% - 53% 10
Liczba punktów rankingowych z trzech przedmiotów podlega uśrednieniu (dzielona jest przez 3):
L = (JP + JO + PW) : 3
L - zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczba punktów rankingowych po uśrednieniu,
JP - język polski, JO - język obcy, PW - przedmiot do wyboru.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą
Na podstawie średniej ocen z egzaminu dojrzałości zaokrąglonej do jednego miejsca po przecinku. Średnia ocen zostanie przeliczona na punkty rankingowe wg tabeli:

Lp. Średnia ocen Punkty
1. 5,2 - 6,0 30
2. 4,4 - 5,1 25
3. 3,6 - 4,3 20
4. 2,8 - 3,5 15
5. 2,0 - 2,7 10


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym
Laureaci i finaliści eliminacji centralnych Olimpiady Artystycznej zostają przyjęci na studia z pominięciem całego postępowania kwalifikacyjnego.

Laureaci i finaliści eliminacji centralnych Olimpiady Filozoficznej zostają przyjęci na studia z pominięciem całego postępowania kwalifikacyjnego.

Laureaci i finaliści eliminacji centralnych Olimpiady Historycznej zostają przyjęci na studia z pominięciem całego postępowania kwalifikacyjnego.

Laureaci i finaliści eliminacji centralnych Olimpiady Języka Angielskiego zostają przyjęci na studia z pominięciem całego postępowania kwalifikacyjnego.

Laureaci i finaliści eliminacji centralnych Olimpiady Języka Francuskiej zostają przyjęci na studia z pominięciem całego postępowania kwalifikacyjnego.

Laureaci i finaliści eliminacji centralnych Olimpiady Literatury i Języka Polskiego zostają przyjęci na studia z pominięciem całego postępowania kwalifikacyjnego.

Laureaci i finaliści eliminacji centralnych Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym zostają przyjęci na studia z pominięciem całego postępowania kwalifikacyjnego.

Laureaci i finaliści eliminacji centralnych Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka zostają przyjęci na studia z pominięciem całego postępowania kwalifikacyjnego.

Laureaci i finaliści eliminacji centralnych Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej zostają przyjęci na studia z pominięciem całego postępowania kwalifikacyjnego.