logo_kek
UNIWERSYTET ŚLĄSKI :: WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI :: BIELSKA 62 43-400 CIESZYN :: TEL. (+048)-33-8546113
Rekrutacja na specjalność Animacja Społeczno-Kulturalna  

Informacja ogólna o procesie rekrutacji na specjalność Animacja Społeczno-Kulturalna znajduje się na stronie: 
http://kandydat.us.edu.pl/

Studia stacjonarne (dzienne):

Studia dzienne I stopnia: 
http://www.irk.us.edu.pl/katalog.php?op=info&id=12-DZPE07--12-PEASDZ01&kategoria=

Studia dzienne II stopnia
(animacja społeczno-kulturalna z turystyką kulturalną):
http://www.irk.us.edu.pl/katalog.php?op=info&id=12-DUPE07&kategoria=

 

Studia niestacjonarne (zaoczne):

Studia niestacjonarne I stopnia:
http://www.irk.us.edu.pl/katalog.php?op=info&id=12-ZZPE07--12-PEASK01&kategoria=

Studia niestacjonarne II stopnia
(animacja społeczno-kulturalna z turystyką kulturalną):
http://www.irk.us.edu.pl/katalog.php?op=info&id=12-ZUPE07&kategoria=

 

Charakterystyka kierunku

Program studiów pedagogicznych umożliwia wyposażenie absolwentów w wiedzę pedagogiczną, uzupełnioną elementami wykształcenia filozoficznego, psychologicznego, socjologicznego, pozwala na ukształtowanie umiejętności pedagogicznego myślenia, analizowania rzeczywistości wychowawczej, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych, daje podstawy teoretyczne do dalszego samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

Studia o specjalności animacja społeczno-kulturalna dają ogólne przygotowanie pedagogiczne oraz podstawy wiedzy o kulturze, poszczególnych jej rodzajach i dziedzinach. Pozwalają także teoretycznie i praktycznie poznać działalność społeczno-kulturalną w różnych grupach wiekowych, środowiskach i instytucjach, przygotować się do samodzielnych działań animacyjnych, twórczych, popularyzatorskich. Zajęcia mają charakter teoretyczny, konwersatoryjno-ćwiczeniowy i warsztatowy.

Współczesne kierunki rozwoju społeczeństw ukazują rosnącą rolę pobudzania, programowania i organizowania aktywności ludzi związanej z kulturą-zarówno w sferze dziedzictwa kulturowego, jak i twórczego uczestnictwa w kulturze współczesnej. Animacja społeczno-kulturalna, edukacja kulturalna i turystyka kulturalna wzajemnie się warunkują i dopełniają. Za szczególnie obiecującą ekonomicznie, społecznie i kulturowo uważa się dziś turystykę kulturalną we wszystkich jej segmentach (co potwierdzają dokumenty UE dotyczące turystyki kulturalnej, przewidzianej do ekonomicznego stymulowania w ramach określonych programów unijnych). Wszystkie te formy aktywności wymagają przygotowania uczestników zarówno w sferze motywacji, jak i kompetencji. Temu celowi mają służyć studia uzupełniające magisterskie II stopnia, w zakresie Pedagogiki ze specjalnością Animacja Społeczno-Kulturalna z Turystyką Kulturalną, które przygotowują studentów do diagnozowania, projektowania, organizowania, prowadzenia i oceniania szeroko rozumianej działalności kulturalno-edukacyjnej oraz społeczno-kulturalnej w różnych grupach wiekowych i środowiskowych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów o specjalności animacja społeczno-kulturalna ma przygotowanie do:

pracy w instytucjach kultury (ośrodkach kultury, instytucjach upowszechniania kultury – działach oświatowych, edukacyjnych, pracy z publicznością oraz w instytucjach rozwijających aktywność twórczą dzieci, młodzieży
i dorosłych),
pracy w wydziałach kultury samorządów lokalnych,
pracy w organizacjach pozarządowych związanych z kulturą,
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dzieci i młodzieży,
organizowania czasu wolnego osobom w różnych grupach wiekowych,
opracowania i realizowania różnego rodzaju projektów związanych z działalnością kulturalną, w tym oświatową.

***